Časoris
Slovenija se sooča z vse večjim pomanjkanjem učiteljev na vseh ravneh izobraževanja. Foto: Stokkete/Dreamstime
Slovenija se sooča z vse večjim pomanjkanjem učiteljev na vseh ravneh izobraževanja. Foto: Stokkete/Dreamstime

Pregled izobraževanja in razpis za usposabljanje delavcev

Evropska komisija je objavila Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2022, ki predstavlja številne podatke o razvoju nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropski uniji.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU.

Pregled izobraževanja in usposabljanja

Education and Training Monitor 2022 meri napredek držav pri doseganju ciljev na ravni Evropske unije iz strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju v zvezi z uresničevanjem evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030).

Vsebuje analizo na ravni EU in 27 poročil za posamezne države.

Nov indikator

Letošnja izdaja prvič vsebuje tudi povsem nov indikator na ravni EU, ki služi kot širše merilo pravičnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Nov indikator se poslužuje kombiniranega merila nizkih izobraževalnih dosežkov.

Namesto osredotočanja na nizke dosežke pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti ločeno, nov indikator zajame nizke dosežke v vseh kategorijah skupaj.

Na ravni EU so povprečni deleži 15-letnikov z nizkimi dosežki pri bralni pismenosti (22,5 %), matematični pismenosti (22,9 %) in naravoslovni pismenosti (22,3 %) vsi višji kot povprečni delež 15-letnikov z nizkimi dosežki v vseh treh domenah kombinirano (13 %). 

Prav tako so razkoraki v nizkih dosežkih glede na socioekonomski status drugačni, če gledamo tri domene v Programu mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA ločeno namesto skupaj.

Slovenija se uvršča med države, kjer je nov, kombiniran indikator nizkih dosežkov glede na socioekonomski status bolj ugoden, kot če gledamo posamezne domene ločeno.

Za nekatere države je nov, kombiniran indikator bolj ugoden z vidika primerjave z EU povprečjem, za nekatere manj.

Poudarki za Slovenijo

Poudarki izhajajo iz nacionalnega poročila:

  • Mladi so na področju digitalnih spretnosti uspešni, vendar se Slovenija sooča s pomanjkanjem visoko usposobljenih strokovnjakov s področja informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).
  • Vključenost v predšolsko vzgojo in varstvo se še naprej povečuje in se približuje povprečju EU.
  • Delež učencev, ki zgodaj opustijo izobraževanje in usposabljanje (3,1 %), je precej pod povprečjem EU (9,7 %).
  • Mladi Slovenci dosegajo dobre rezultate pri osnovnih spretnostih, vendar še vedno obstajajo razlike med dečki in deklicami ter med otroki, rojenimi v Sloveniji, in otroki priseljencev. 
  • Slovenija se sooča z vse večjim pomanjkanjem učiteljev na vseh ravneh izobraževanja.
  • Udeležba odraslih v vseživljenjskem učenju se izboljšuje, vendar ranljive skupine potrebujejo podporo pri izpopolnjevanju in preusposabljanju.
  • Stopnja doseganja terciarne izobrazbe med osebami, starimi od 25 do 34 let, je precej nad ciljem na ravni EU in se še zvišuje.
  • Število diplomantov se je povečalo na vseh področjih visokega šolstva.

Objavljen Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Predmet razpisa

Predmet je načrtovanje, razvoj, priprava in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN), kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti.

Namen

Namen razpisa je krepitev ustreznih pedagoško-andragoških kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Cilj

Cilj razpisa je uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti povprečno v obsegu 13 izobraževalnih dni.

Od predvidenih 13 izobraževalnih dni je namenjenih 11 dni digitalnim kompetencam in temeljnim vsebinam RIN, 1 dan kompetencam za trajnostni razvoj in 1 dan finančni pismenosti.

Cilj je tudi oblikovanje predloga ustrezne umestitve in vrednotenja v vseh fazah kariernega razvoja ter predlagati nove pristope nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Kdo lahko sodeluje?

Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja po standardni klasifikaciji.

Višina sredstev

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 17.576.000 evrov z vključenim DDV, od tega je iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago do 16.900.000 evrov.

DDV v višini do 676.000 evrov se bo financiral iz proračuna.

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.