Časoris
Otrok z ukrajinsko zastavo. Foto: Volodymyr Tverdokhlib/Dreamstime
Foto: Volodymyr Tverdokhlib/Dreamstime

Kakšne pravice do šolanja imajo pri nas ukrajinski otroci in mladostniki?

Vlada je prejšnji teden sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam in prosilcem z začasno zaščito, med drugim tudi za področja vzgoje in izobraževanja.

Predšolska vzgoja

Plačilo

Če je otrok vključen v program za predšolske otroke, ki ga izvaja javni ali zasebni vrtec, se znižano plačilo za starše, ki imajo status začasne zaščite, določi pod pogoji, ki veljajo za tujce, v zakonu, ki ureja vrtce, in v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  

Starši, ki jim pripada pravica do denarne pomoči ali do žepnine v skladu z zakonom in to uredbo, so za čas trajanja te pravice oproščeni plačila za vrtec.

Sredstva v višini cene programa vrtcu krije državni proračun na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga vrtec pripravi v skladu z usmeritvami ministrstev za izobraževanje in finance.

Uvedba začasne zaščite

Vlada je že v začetku marca sprejela Sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine. V skladu s tem se uvede status začasno zaščitene osebe za vse, ki so bile 24. februarja ali pozneje razseljene iz Ukrajine zaradi vojaške invazije ruskih oboroženih sil.

Osebe z začasno zaščito, mlajše od 18 let, imajo pravico do vključitve in zaključka izobraževanja pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

Osnovno šolstvo

Šolski okoliš

Glede na predpise s področja osnovnošolskega izobraževanja se šoloobvezni otroci, ki pridobijo status razseljene osebe z začasno zaščito, praviloma vpišejo in vključijo v šolo šolskega okoliša, v katerem prebivajo.

Starši učenca z zaščito, ki bodo želeli otroka vpisati v šolo, se sami ali s svojimi v Sloveniji živečimi sorodniki ali s svojim pooblaščencem – v primerih mladoletnih oseb brez spremstva pa njihov zakoniti zastopnik – neposredno oglasijo na šoli.

Istovetnost

Pred vstopom učenca v šolski sistem mora šola od zakonitega zastopnika učenca z zaščito oziroma pooblaščene institucije pridobiti izkaznico, ki jo izda upravni organ in se z njo dokazuje istovetnost osebe.

Če učenec še nima izkaznice osebe z začasno zaščito, šola starša oziroma zastopnika napoti na upravno enoto.

Prehrana in prevoz

Uredba določa, da ima oseba, ki se vpiše v osnovno šolo in se redno izobražuje, pravico do brezplačne malice in kosila. Oseba, ki se vpiše v srednjo šolo in se redno izobražuje, ima pravico do brezplačne malice. Sredstva zagotovi ministrstvo za izobraževanje.

Učenci z začasno zaščito imajo pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Stroške prevoza za relacije, ki niso vključene v redne šolske prevoze, ki jih lokalna skupnost organizira, lokalni skupnosti povrne ministrstvo za izobraževanje.

Srednje šolstvo in programi višješolskega izobraževanja

Uredba omogoča tudi vključevanje v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in splošnega ter višjega strokovnega izobraževanja.

Presojanje kvalifikacij

17. člen uredbe določa, da o vpisu oseb z začasno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati, v vse srednješolske programe ter programe višjega strokovnega izobraževanja odloča izbrana šola ob upoštevanju smernic Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Individualni načrt in vpis

V smernicah se določijo predvsem elementi začetnega razgovora, ki se opravi na šoli, možni načini ugotavljanja predznanja in usmeritve za izdelavo individualnega načrta.

Pomembno je, da se lahko, ne glede na določbe pravilnikov, oseba z začasno zaščito vpiše v izobraževalne in študijske programe tudi med šolskim oziroma študijskim letom, če ima šola razpoložljiva mesta.

Visoko šolstvo

Enako o vpisu oseb, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti, v visokošolske študijske programe odloči visokošolski zavod.

Tudi tu se lahko oseba, ne glede na določbe pravilnika, ki ureja razpis za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu, vpiše v študijske programe tudi med študijskim letom, če ima visokošolski zavod razpoložljiva mesta.

Zaradi vpisa oseb z začasno zaščito visokošolski zavodi lahko razpišejo dodatno število vpisnih mest. Podrobnejše pogoje visokošolski zavodi določijo z razpisom za vpis v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.

Foto: Shawn Hempel/Dreamstime
Foto: Shawn Hempel/Dreamstime

Razpis za štipendije študentom pedagoških študijskih programov naravoslovja in tehnike

Ministrstvo je objavilo Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike v študijskem letu 2022/2023.

Njegov namen je spodbujanje mladih za izobraževanje v tistih programih, po katerih se izobražujejo za opravljanje poklicev, za katere je zaznati neskladje med trenutnim in prihodnjim obsegom razpoložljivega kadra ter predvidenim obsegom delovnih mest na področju vzgoje in izobraževanja.

Razpisanih je 50 štipendij v višini 200 evrov mesečno. Na razpis se je mogoče prijaviti do 19. 8. 2022.

Za prijavo na javni razpis bodo kandidati morali izpolnjevati pogoje:

 • v študijskem letu 2022/2023 je kandidat prvič vpisan v enega od naslednjih študijskih programov za pridobitev izobrazbe:
  • 1. letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje dvopredmetni učitelj – smer fizika, matematika, računalništvo ali tehnika, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani;
  • 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška matematika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;
  • 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje predmetni učitelj – smer izobraževalna fizika, izobraževalna matematika, izobraževalno računalništvo ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru;
  • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje pedagoška fizika, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani;
  • 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje izobraževalna matematika ali izobraževalna tehnika, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru;
 • ni v delovnem razmerju ali ni prijavljen kot iskalec zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • hkrati ne prejema kadrovske štipendije,
 • kandidat bo s končanim študijskim programom za pridobitev izobrazbe, za katerega kandidira za štipendijo, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.

Če bo kandidatu dodeljena štipendija, bo moral celoten čas njenega prejemanja izpolnjevati pogoje razpisa, pod katerimi mu je bila dodeljena.

Podprite Časoris Podporniki-102040 Share

MIZŠ

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.