Časoris
Zavod priznanja Blaža Kumerdeja podeljuje za dosežke pri uvajanju novosti. Foto: Anton Skavronskiy/Dreamstime
Zavod priznanja Blaža Kumerdeja podeljuje za dosežke pri uvajanju novosti. Foto: Anton Skavronskiy/Dreamstime

Dobro se z dobrim vrne in v šolstvu imamo veliko dobrega pokazati

Dobro delo si zasluži nagrado.

Na področju vzgoje in izobraževanja poznamo državne nagrade na področju šolstva, ki jih tradicionalno podeljujemo na svetovni dan učiteljev, in priznanja Blaža Kumerdeja.

Priznanja Blaža Kumerdeja

Ta zavod za šolstvo že vse od leta 1999 podeljuje za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso, in sicer v predšolski vzgoji, osnovnih in srednjih šolah, šolah za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domovih.

Prav tako jih podeljuje za izjemen končni izdelek, za inovativne rešitve na področju načrtovanja in izvajanja kurikuluma ter za širjenje idej v različnih oblikah informiranja in izobraževanja.

Kdo so letošnji nagrajenci?

Priznanja je zavod podelil v začetku meseca.

Podelitev Kumerdejevih priznanj 2023. Vir: ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Vir: ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Prejeli so ga: 

  • Vrtec Otona Župančiča Ljubljana,
  • Osnovna šola Trebnje,
  • Srednja šola Izola,
  • Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina,
  • Polonca Tomac Stanojev, profesorica slovenščine na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, Šolski center Kranj in
  • Rok Lipnik, profesor matematike na Gimnaziji Celje – Center.

Nagrajence je nagovoril minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda.

Oplemenitenje šolstva in vzgoje z novim, modernim načinom mišljenja je nujno za razvoj sodobne družbe. Hvala, ker ste del naše mreže vrtcev in šol in ker ste se odločili, da svojega znanja ne obdržite zase, ampak ga z veliko mero pedagoškega erosa delite z vsemi, ki so željni postati še boljši.

Darjo Felda

»Marljivo in nesebično delo nagrajencev je pustilo neizbrisljiv pečat na razvoju področja vzgoje in izobraževanja,« je še dejal minister.

V nadaljevanju predstavljamo njihove dosežke.

Vrtec Otona Župančiča Ljubljana

Vrtec je priznanje prejel za partnerstvo, saj že vrsto let sodeluje pri različnih projektih zavoda za šolstvo.

V celoten vzgojno-izobraževalni proces vnašajo novosti in sledijo razvojnim ugotovitvam kakovosti v vzgoji in izobraževanju, pripominja ravnateljica vrtca Irena Upelj.

Njihovi zaposleni vsako leto pridobivajo nova znanja na študijskih skupinah.

Od 2012 do 2017 so bili del projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja (ESS), kot B projekt z naslovom Porajajoča se pismenost.

Ravno tako so od začetka sodelovali pri razvojni nalogi Formativno spremljanje vsakega otroka, ki se zaključuje v letošnjem šolskem letu. Na osnovi Izhodišč za prenovo kurikuluma za vrtce sodelujejo še pri pripravi novega kurikuluma.

Strokovni delavci vnašajo vsebine prek različnih dejavnosti, predvsem igre, v vse dnevne aktivnosti. Z najrazličnejšimi načini vključevanja k sodelovanju vabimo tudi starše.

Irena Upelj

Z vključevanjem v številne projekte zagotavljajo stalno strokovno izpopolnjevanje svojega kolektiva. Tako ostajajo v koraku s časom in iščejo nove rešitve za aktualne pedagoške izzive, dodaja.

Vsi zaposleni ob prejemu čutimo ponos in veliko čast, da je bilo naše dobro delo opaženo in nagrajeno. Vsekakor nam bo to vzpodbuda za naprej.

Irena Upelj

Prejem nagrade jim potrjuje, da so na pravi poti. Le malo slovenskih vrtcev se namreč ponaša s tako pomembnim priznanjem, so zapisali.

Osnovna šola Trebnje

Na šoli so si že pred skoraj desetletjem zastavili vprašanje, s kakšnim znanjem naj njihov učenec odide v današnji dinamični svet iskat svoje priložnosti, se spominja njen ravnatelj Rado Kostrevc.

Vključili so se v projekta zavoda za šolstvo Youth Start in Pogum, znotraj katerega so razvijali kompetenco podjetnosti.

Razvijali so jo v smislu razumevanja aktivne vloge vseh deležnikov v procesu učenja in dela in ozaveščanja pomembnosti te vloge za trajnostno delovanje.

Tako so prehodili pot od implementacijske do razvojne šole ter pridobili veliko znanja in izkušenj, ki so jih implementirali v vsakdanje delo z učenci.

V dejavnostih, ki so jih v zadnjih osmih letih razvijali, so skušali čim bolj aktivirati učence in strokovne delavce za aktivno vlogo znotraj procesa, za prevzemanje odgovornosti za svoje učenje in delo ter s tem za svoj osebni in profesionalni razvoj, poudarja ravnatelj.

To bo njihova naloga tudi v prihodnosti.

Znanje hitro zastara, veščine in kompetence, ki jih razvijemo, pa so tista popotnica, s katero lahko preživiš in delaš v novih, nepredvidljivih okoliščinah. Ne vemo, v kakšnem svetu bodo živeli in delali naši učenci. Vemo pa, katere osnovne veščine in kompetence omogočajo preživetje in delovanje v tem svetu.

Rado Kostrevc

Te so skušali poiskati in razviti, ravnatelj pa verjame, da jim je v precejšnjem delu uspelo.

Kumerdejevo priznanje na šoli doživljajo kot priznanje za svoje dobro delo v preteklem obdobju in hkrati veliko zavezo njihovim prizadevanjem na tem področju tudi v prihodnje.

Hkrati se jih je zelo dotaknilo, saj jim ga je podelil zavod za šolstvo – strokovna institucija, ki spremlja in usmerja pedagoško delo javnih izobraževalnih zavodov od vrtca pa do univerze ter ima dober vpogled v delo teh institucij.

»In če z neke kritične distance presodi, da smo pri svojem poslanstvu presegli povprečje in uspeli narediti nekaj več, potem ima to svojo težo,« razmišlja Kostrevc.

Srednja šola Izola

Šola je priznanje dobila za dolgoročno odlično strokovno sodelovanje z zavodom za šolstvo, za vključevanje v različne razvojne projekte in za svoj prispevek k razvoju stroke na področju srednješolskega izobraževanja.

S prizadevnim delom vključenih, spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti je dosegla dobre rezultate. Doseženega je veliko, zatrjuje ravnateljica Adelija Perne.

Srednja šola Izola je razvijala in še razvija sodobne metode dela in predstavlja primere dobre prakse, kar je nujno pri izobraževanju mladih.

Adelija Perne

Prav tako se nenehno vključuje v prenovo in v posodobitev programov na področju srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja ter sodeluje pri povezovanju z izobraževalnimi sistemi bližnjih držav. To povečuje možnosti za mobilnost dijakov, še dodaja.

Priznanje čutimo kot obliko pozitivnega pritiska, kot veter, ki nas bo gnal naprej k iskanju sodobnih poti razvoja v dobro dijakov in zaposlenih.

Adelija Perne

Nanj so strokovni delavci na šoli izjemno ponosni. Prinaša jim potrditev, da dobro delajo.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Na šoli so priznanje prejeli, ker imajo velik potencial in odlične rezultate ter predstavljajo zgled ostalim. Ponosni so na to, da je bilo njihovo delo opaženo in rezultati nagrajeni s tem prestižnim priznanjem, so zapisali.

Foto: Karenr/Dreamstime
Foto: Karenr/Dreamstime

Polonca Tomac Stanojev

Profesorica slovenščine na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, Šolski center Kranj je priznanje prejela za svoje dosežke pri uvajanju razvojnih novosti ter inovativnih ustvarjalnih pristopov v pouk in druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in na daljavo.

Vodila je šolski projektni tim v razvojnem projektu zavoda za šolstvo Bralna pismenost in razvoj slovenščine (OBJEM) ter se pri tem preizkušala in izkazala s spodbujanjem timskega razmišljanja in delovanja ter sodelovalne kulture med učitelji in dijaki.

Prav tako je uporabljala didaktične pristope za razvijanje bralne pismenosti in aktivne vloge dijakov pri pouku, uvajala IKT oziroma različna aplikativna orodja za krepitev sodelovanja ter popestritev učenja ter poučevanja, razlaga profesorica.

Uveljavila se je še z medgeneracijskimi bralno-literarnimi druženji, različnimi delavniškimi srečanji s poudarkom na uvajanju gradnikov bralne pismenosti in timskega povezovanja ter z didaktičnimi in drugimi strokovnimi prispevki v različnih strokovnih publikacijah.

Omenjene presežke ji je uspelo ustvariti tako, da je premišljeno in hkrati smelo načrtovala zlasti prednostne projektne aktivnosti ter jih dovolj drzno, domiselno in ustvarjalno vključevala v poučevalno prakso, ocenjuje.

To, na kar sem še posebej ponosna in ni ostalo neopaženo, pa je, da sem didaktične primere in druge – tudi ko/če sem jih še(le) preizkušala in osmišljala – pogosto nesebično in dobrohotno delila s stanovskimi kolegi.

Polonca Tomac Stanojev

Kumerdejevo priznanje razume in sprejema kot dokaz in priznanje, da je že minula leta – ko je, kot pravi, manj opazno, čeprav dovolj odločno zagovarjala enaka pedagoška načela povezovalnosti, ustvarjalnosti in uresničevala podobne učno-vzgojne cilje – samopobudno razmišljala razvojno ter delovala kreativno, vizionarsko in glede marsičesa prelomno.

Upajoče in željno pričakujem, da bom imela poslej še več izzivov in priložnosti za premišljanje, uresničevanje ter nadgrajevanje individualnega in vzajemnega pedagoškega ter strokovnega poslanstva z dolgoročnimi in trajnimi pozitivnimi učinki, predvsem za dijake.

Polonca Tomac Stanojev

Med drugim namreč že sodeluje v različnih delovnih skupinah, kot je predmetna razvojna skupina za slovenščino, ter ima zahtevne in odgovorne zadolžitve, kot je prenova katalogov znanj v OŠ in gimnaziji.

Rok Lipnik

Profesor matematike na Gimnaziji Celje – Center je priznanje prejel, ker je sodeloval v različnih razvojnih nalogah, na študijskih srečanjih, v predmetni skupini, nacionalnih projektnih timih, pri prenovi učnih načrtov.

Svoje delo je predstavljal na različnih srečanjih učiteljev, ravnateljev, za tuje goste, na mednarodnih konferencah in posvetih.

Vrata moje učilnice so odprta za obiske in spremljave in verjamem, da je mnogo učiteljev, ki imajo veliko za pokazati.

Rok Lipnik

Priznanje mu pomeni potrditev dobrega dela in to, da je na pravi poti. Hkrati je dobra motivacija za delo v prihodnjih šolskih letih.

Upa, da je tudi inspiracija učiteljem, da naj poskušajo, eksperimentirajo, predstavijo svoje ideje in širijo dobre prakse.

Dobro se z dobrim vrne in v šolstvu imamo veliko dobrega za pokazati. Želim si, da bi vsak učitelj imel svojega kritičnega prijatelja, s katerim bi lahko razvijal svojo prakso in z majhnimi spremembami vplival na izboljšave v poučevanju.

Rok Lipnik

MVI

Novice z ministrstva za izobraževanje ekipa sodelavcev ministrstva pripravlja, posreduje ali omogoča za bralce Časorisa.

Vprašanje tedna

Podprite Časoris

Pomagajte nam ohraniti Časoris.
Brez vas ni nas.

SMS

Pošljite sms Casoris5 na 1919 in darujte 5 evrov.

ali

SMS

Pomagate nam lahko tudi na druge načine: z rednim mesečnim nakazilom, z bančno kartico ali prek PayPala.